Innvandring

Skrevet av Rolf Atle Kristoffersen

Innvandrer, flyktning og asylsøker – Er det noen forskjell på disse? Er det noen likheter? Hvor mange bor i Norge?

Spørsmålene kan virke banale, men de dukker opp hos meg til stadighet når jeg leser aviser, på nett og hører folk diskutere. Hvor viktig er det å ha grunnleggende kunnskap om det du diskuterer?

Jeg tenkte selv at dette mangler jeg mye kunnskap om, og tok på meg å søke informasjon der den finnes og samtidig er pålitelig. En kjedelig oppgave å gi seg selv? Ja, det er det liten tvil om. Jeg synes likevel den var viktig nok til at jeg fikk tåle følelsen av å være tilbake på skolebenken igjen.

Fordelen for deg som leser dette, er at jeg har gjennomgått mange kilder og de finner du i lenkene. Så kan du selv velge å lese kildene. Jeg kan ikke på noen måte påstå at det er hverken hyggelig, spennende eller morsomt. De opplysninger jeg har valgt ut her mener jeg da er representative for hver av de gruppene som er nevnt i tittelen. Jeg vil også nevne noen egne tanker rundt dette, og dra noen sammenligninger som står for egen regning. Det er mitt mål at det kommer klart frem hva som er suget av eget bryst og hva som er objektiv informasjon.

Innvandrere i Norge

Tabellen under viser total innvandring i Norge- det vil si de som enda bor her. Det er tatt med den gruppen som er født i Norge, det vi gjerne kaller 1. generasjons innvandrere. Europa og Asia er naturlig store grupper. Den største gruppen er polakker, dernest følger litauere og svensker. De tre gruppene utgjør 171 100 personer.

Innvandrere etter landbakgrunn SSB 2017

Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2017 og norskfødte med innvandrerforeldre 3 prosent. Personer med innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder. (SSB).

Innvandring er med andre ord et veldig vidt begrep. Det omfatter egentlig alle som kommer til et nytt land for å bosette seg der. Innvandring til Norge fikk større omfang fra ca 1970 og fremover, det husker nok de av dere som var voksne den gang. Da fikk vi arbeidsinnvandring først og fremst. Den økte så raskt at Stortinget innførte innvandringsstopp i 1975. De reglene har blitt endret flere ganger i moderne tid, og nå er Norge i stor grad forpliktet av flere omfattende internasjonale avtaler og traktater- hvor nok EØS er den klart største. Det er likevel ikke den som ser ut til å ta størst plass i diskusjoner omkring innvandring. Det som ser ut til å ta størst plass gjelder undergrupper av innvandrere, det vil si flyktninger og asylsøkere. Du kan lese mer om norsk innvandringspolitikk og historikken på wikipedia.

Gjeldende fra 1. januar 2010 er det en ny utlendingslov i Norge som regulerer forholdet til de internasjonale avtaler og hvordan utlendinger skal behandles i Norge. (SNL).

Flyktninger i Norge

Fire prosent av Norges befolkning har flyktningebakgrunn.

Ved inngangen til 2016 var det 199 400 personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 3,8 prosent av landets folketall, og 29 prosent av alle innvandrere i Norge. Samlet er det fremdeles flest med flyktningebakgrunn fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea. (SSB)

Antall flyktninger og andre innvandrere
Antall flyktninger og andre innvandrere (SSB 2015)

Tabellen over illustrerer forholdet mellom totalt antall innvandrere og flyktninger.

Flyktninger, er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, art 1. A.

Hvor mange flyktninger er det til enhver tid i verden? Det er et enkelt spørsmål, men svært komplisert å svare nøyaktig på. I de senere år har «internflyktninger» blitt et begrep, og regnes etter hvert med i tallene. Det omfatter alle de som flykter innenfor et lands grenser, og det er flere titalls millioner vi snakker om. Et vanlig tall er 60 millioner. Et annet tall fra UNHCR- som er FN sitt organ for flyktninger- illustrerer problematikken:

In a world where nearly 34,000 people are forcibly displaced every day as a result of conflict or persecution, our work at UNHCR is more important than ever before. (UNHCR)

Det er altså slik at hver dag blir en mellomstor by i Norge tvunget på flukt. Hver dag. En liten brøkdel av disse kommer til Norge. I følge UDI ble 15 988 flyktninger bosatt i 411 kommuner i 2016. Tallet er nedadgående som en følge av den politikk som når føres i Norge. Vi tar imot ca halvparten av de som må flykte HVER DAG. Kan vi være stolte av dette? 1 599 var enslige under 18 år, i 2017 ventes det 800 enslige under 18 år til landet vårt. Disse vil UDI ha bosatt så raskt som mulig, mens regjeringen mener de må vente minst ett år!

VENTING. På livet. I vår forrige utgave av TENK MER, så skrev Mehiar Qaddowri om ventetiden i norske asylmottak. Du kan lese UDI’s egen rapport om ventetiden her. Hva er situasjonen nå for asylsøkere i Norge?

Asylsøkere i Norge

1 593 personer hadde søkt om asyl ved utgangen av april.
69 enslige mindreårige hadde søkt om asyl ved utgangen av april.
9 664 personer bodde på asylmottak ved utgangen av april. (UDI 2017)

Med disse tallene bør det være slik at ventetiden for de som tross alt kommer til Norge går betydelig ned. Ventetid er vanligvis et resultat av hvor mange asylsøkere det til enhver tid er, kontroll av ID og andre faktorer for å bestemme rett til opphold og kapasitet i kommunene til å ta imot de som får innvilget opphold i Norge.

Spørsmålet er hvor langt skal vi gå i Norge? Det markeres at det ikke nytter å flykte til Norge. Det er uttalt fra ansvarlig hold, særlig fra Sylvia Listhaug som står for ansvaret utad. Selvsagt har Stortinget vedtatt innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, og det aller meste av nedgangen er et resultat av dette.

I januar 2016 bodde det 28 935 personer på asylmottak i Norge. I 2016 var det 3 460 som søkte asyl i Norge. (UDI)

Dette kan ikke være et tegn på at Norge «oversvømmes» av flyktninger. Det var en topp i 2015. Det er skrevet grundige rapporter om situasjonen i 2015. Det var et kriseår på mange måter, med krig i Syria som en hovedårsak til at Europa og Norge fikk en foreløpig topp i antall flyktninger. Til sammen kom det over 30 000 flyktninger til Norge i 2015. Det førte til at Stortinget vedtok innstramminger i asylpolitikken den 19.11.2015. De innstrammingene har tydelig hatt en virkning.

Når diskusjonen skal bølge videre, så er det etter min mening sentralt at den er human. Alle skal tas vare på, uansett nasjonalitet og religion. Jeg støtter 100% oppfordringen til SSB i «Flyktninger i Norge», publisert 18. desember 2015 og skrevet av Lars Østby:

Det er viktig å bruke riktige og entydige betegnelser i beskrivelsene, og at vi er oss bevisst hvordan vi definerer og bruker ord som overføringsflyktninger, flyktninger, migranter, innvandrere, asylsøkere, asylsøkere som innvilges opphold, og på hvilket grunnlag.

En sammenblanding av begreper fører ikke til løsninger. Bare mer konflikter. Det samme gjelder overdrivelser av mulige konsekvenser. Fakta er viktig. Jeg har forsøkt å bidra til noe fakta her, og vil fortsette i samme retning fremover.

Jeg avslutter med noen ord fra avdøde Hans Rosling. De er førende for det arbeidet han gjorde og som fortsetter i Gapminder:

Almost nobody knows the basic global facts!
Take the Gapminder test- gapminder.org!

Én kommentar til «Innvandring»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *