The deep-rooted menace

Skrevet av Rakhshan Abbasi:

“Help, somebody please help, please open the door.”, she screamed at the top of her lungs as the flames conquered the room and her voice slowly faded in the roaring blaze and crackling of the fire. She was murdered by her in-laws, not just by the men but also by the powerful women in the family for bringing insufficient dowry.

Domestic violence, bride burning, honour killing, acid attacks, rape are all different forms of atrocities towards women around the world especially in patriarchal societies.

When we talk about patriarchal society, we talk about the primary power given to men and their exploitation of power to oppress women. But we must remember that in such social systems both men and women have been trained into patriarchy from generations to generations.

Patriarchal ideology gives power and sense of masculinity to men, but violence is not genetic, no one is born with it, men are injected with this venom during their upbringing. They learn from the very beginning at home and out on the street, that it’s okay to insult, belittle and pass sexist jokes to women except to their own mothers. Yes, this is also an amazing fact that in patriarchal system “a mother” is considered a faultless goddess whose dignity and stature is more important than any other women in the world.

So why is it that a man who gives the highest gratitude to his own mother (a woman) disrespects and abuse other women. Does it mean that it is a cultural defect and men have the ability to change if a positive environment and examples are created around them, I believe yes.

Kamla Bhasin, a renowned Indian feminist activist once said:

I know enough women who are totally patriarchal, who are totally anti-women, who do nasty things to other women, and I have known men who have worked for women’s rights their whole life. Feminism is not biological; feminism is an ideology.

I believe women especially mothers have a significant role in the transformation of the society, they should train their sons from the very beginning to be empaths and respectful to other women. Fathers also need to set examples for the next generation, if they will respect the women around them so will their sons.

But unfortunately, even the most educated men and women have become hostage to the system and continue to follow the orthodox way of thinking. I believe in order to bring change in these societies it is important to change as an individual first rather then just ranting in the women right’s rallies.

In my own society I have witnessed husbands helping their wives in the kitchen being called Uxorious, someone who is submissive to his wife. Even the most talented professional women are considered so dumb that they are not involved in political, business or any other important discussions, as they are labelled as diligent home makers. Although we must realize that gender-equality is a win-win situation for both genders.

It is important that both men and women work together to break this mould, as this is not a war between two genders, it is a war between the mighty and the weak.

Norsk oversettelse (enkel):

Trusselen med dype røtter

‘Hjelp, hjelp noen, vær så snill å åpne døren,’ skrek hun av sine lungers fulle kraft, da flammene erobret rommet og stemmen hennes sakte bleknet i brølende brann og knitrende flammer. Hun ble drept av svigerforeldrene, ikke bare av mennene, men også av de sterke kvinnene i familien for å få utilstrekkelig medgift.

Vold i hjemmet, bruder brenner, ærefrykt, syreangrep, voldtekt er alle forskjellige former for grusomhet overfor kvinner rundt om i verden, spesielt i patriarkalske samfunn.

Når vi snakker om det patriarkalske samfunn, snakker vi om den primære kraften som er gitt til menn og deres utnyttelse av makt til å undertrykke kvinner. Men vi må huske at i slike sosiale systemer har både menn og kvinner blitt trent inn i patriarkatet fra generasjoner til generasjoner.

Patriarkalsk ideologi gir makt og følelse av maskulinitet til menn, men vold er ikke genetisk, ingen er født med det, menn injiseres med denne giften under oppveksten. De lærer fra begynnelsen, hjemme og ute på gata, at det er greit å fornærme, fortelle og overføre sexistiske vitser til kvinner bortsett fra sine egne mødre. Ja, dette er også et fantastisk faktum at i patriarkalsk system regnes «en mor» som en feilfri gudinne hvis verdighet og status er viktigere enn noen andre kvinner i verden.

Så hvorfor er det slik at en mann som gir høyeste takknemlighet til sin egen mor (en kvinne) er respektløs og misbruker andre kvinner? Betyr det at det er en kulturell mangel, og at menn har evnen til å endre seg hvis et positivt miljø og eksempler opprettes rundt dem? Jeg tror ja.

Kamla Bhasin, en anerkjent indisk feministisk aktivist, sa en gang: «Jeg vet nok kvinner som er helt patriarkalske, som er helt anti-kvinner, som gjør ekle ting mot andre kvinner, og jeg har kjent menn som har jobbet for kvinners rettigheter hele livet. Feminisme er ikke biologisk; feminisme er en ideologi. »

Jeg tror at kvinner, spesielt mødre, spiller en viktig rolle i samfunnets forvandling, de bør trene sine sønner fra begynnelsen til å være empatiske og respektere andre kvinner. Fedre må også sette eksempler for neste generasjon, hvis de vil respektere kvinnene rundt dem, så vil deres sønner.

Men dessverre er selv de mest utdannede mennene blitt gissel i systemet og fortsetter å følge den ortodokse tankegangen. Jeg tror på at for å bringe forandring i disse samfunnene, er det viktig å forandre seg som et individ først, og ikke bare delta i ropene om kvinners rettigheter.

I mitt eget samfunn har jeg erfart at ektemenn som hjelper sine koner i kjøkkenet blir kalt Uxorious, noen som er underdanig mot sin kone. Selv de mest talentfulle profesjonelle kvinnene vurderes så dumme at de ikke er involvert i politiske, forretningsmessige eller andre viktige diskusjoner, da de er merket som flittige hjemmeværende. Selv om vi må innse at kjønnskampen er en vinn-vinn-situasjon for begge kjønn.

Det er viktig at både menn og kvinner jobber sammen for å bryte disse tradisjonene, da dette ikke er en krig mellom to kjønn, det er en krig mellom de mektige og de svake.

Én kommentar til «The deep-rooted menace»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *