4 thoughts on “Respons på oppslag i Stavanger Aftenblad”

 1. Hei 🙂
  Tenketank høres veldig spennende og inspirerende ut! Men jeg finner ikke ut hvordan det virker? Er det de fire medlemmene som tenker? Tenker dere hver for seg eller sammen? Er det slik at hvis jeg melder interesse, så kan jeg tenke med dere feks torsdag klokka sju? Eller ?? Eller blir det arrangert tenkesamlinger? Vil gjerne vite 🙂

  1. Hei! Flott at du er interessert! Er det temaet «Demokrati og ytringsfrihet» du er mest interessert i? Vi har egentlig gjort oss ferdig nå før påske, men vi skal fortsette senere med andre tema. Det kan likevel være at vi i denne tenketanken, møtes en gang eller to til etter påske. Dersom vi gjør det, skal jeg ta kontakt med deg. Følg med på sida her, for medlemmene av tenketanken skal poste sine tanker og jeg skal skrive et sammendrag av hva vi har snakket om i tenketanken. Det er flott hvis du vil skrive kommentarer og du er også velkommen til å sende inn en post på mail og så kan jeg poste den.

   Nå skal jeg svare på spørsmålene dine ett for ett:

   «Er det de fire medlemmene som tenker?»
   Vi har vært fire og fem medlemmer i den første tenketanken. En tenketank bør ikke ha for mange medlemmer, ca. 4-8. Men blir det mange som er interessert i et tema, kan vi lage flere grupper.

   Tenker dere hver for seg eller sammen?
   En tenketank blir opprettet for en tremåneders periode. Deltakerne forplikter seg til å være med i denne perioden og delta i ca. 4 møter. Et møte varer i 2-3 timer. Deltakerne blir oppfordret til å skrive på bloggen, i avisen eller på andre nettsteder om temaet, men det er helt frivillig. Noen tar gjerne med seg en nyhetsdekning fra en avisinnlegg/blogginnlegg som de vil diskutere, mens andre har forberedt seg med noen faktaopplysninger/eller tanker som de har lyst til å dele og samtale om. Deltakerne utveksler også e-postadresser og får tilgang til å skrive blogginnlegg på nettsida.

   Er det slik at hvis jeg melder interesse, så kan jeg tenke med dere feks torsdag klokka sju?
   Ja, du kan melde at du er interessert, og så tar vi kontakt. Send en mail om hva du er mest interessert i og gjerne noen ord om deg selv. Vi (Folkeakademiet) inviterer til første møte og siden avtaler gruppa selv hvor de skal møtes og når. Denne tenketanken har møttest i Stavanger, men møtested avhenger av hvor medlemmene bor. Møtestedet er enten en kafé eller et annet lokale som deltakerne avtaler.

   Eller blir det arrangert tenkesamlinger?
   Til høsten skal vi invitere til en eller flere samlinger som skal være åpne, slik at flere kan delta. Da starter også nye tenketanker. Er det ett tema eller flere du er spesielt opptatt av? Vi er svært glade for å få forslag til hvilke tema vi skal ta opp og til folk vi kan invitere til å delta. Det er heller ingenting i veien for å starte en tenketank til med samme tema som vi har hatt.

   Til slutt i denne laaange kommentaren vil jeg si litt om bakgrunnen for tenketankene og hvorfor formen i alle fall foreløpig er slik den er. For det første: Vi mener at en tenketank er en friere form der dialog og samtale er i fokus. Ved å samtale kan vi finne ut av problemer vi står overfor, og kanskje finne andre løsninger enn når det er debattmøter og diskusjoner. Der er man ofte mest opptatt av å slå motstanderens argumenter til jorda. Den som blir med i en tenketank, får tid til å lytte til det de andre sier og får anledning til å si hva han/hun mener uten å måtte sloss om å få ordet.
   Når vi velger tema, blir det ofte et omfattende tema. Det er fordi at tenketankens medlemmer skal være med å bestemme hva de selv syns er viktig å diskutere innenfor temaet.

   Håper at du fikk svar på det du lurte på og som sagt, ta gjerne kontakt.

   1. Hei! Flott at du er interessert! Er det teemat Demokrati og ytringsfrihet du er mest interessert i? Vi har egentlig gjort oss ferdig ne5 ff8r pe5ske, men vi skal fortsette senere med andre tema. Det kan likevel ve6re at vi i denne tenketanken, mf8tes en gang eller to til etter pe5ske. Dersom vi gjf8r det, skal jeg ta kontakt med deg. Ff8lg med pe5 sida her, for medlemmene av tenketanken skal poste sine tanker og jeg skal skrive et sammendrag av hva vi har snakket om i tenketanken. Det er flott hvis du vil skrive kommentarer og du er ogse5 velkommen til e5 sende inn en post pe5 mail og se5 kan jeg poste den. Ne5 skal jeg svare pe5 spf8rsme5lene dine ett for ett: Er det de fire medlemmene som tenker? Vi har ve6rt fire og fem medlemmer i den ff8rste tenketanken. En tenketank bf8r ikke ha for mange medlemmer, ca. 4-8. Men blir det mange som er interessert i et tema, kan vi lage flere grupper. Tenker dere hver for seg eller sammen?En tenketank blir opprettet for en treme5neders periode. Deltakerne forplikter seg til e5 ve6re med i denne perioden og delta i ca. 4 mf8ter. Et mf8te varer i 2-3 timer. Deltakerne blir oppfordret til e5 skrive pe5 bloggen, i avisen eller pe5 andre nettsteder om teemat, men det er helt frivillig. Noen tar gjerne med seg en nyhetsdekning fra en avisinnlegg/blogginnlegg som de vil diskutere, mens andre har forberedt seg med noen faktaopplysninger/eller tanker som de har lyst til e5 dele og samtale om. Deltakerne utveksler ogse5 e-postadresser og fe5r tilgang til e5 skrive blogginnlegg pe5 nettsida. Er det slik at hvis jeg melder interesse, se5 kan jeg tenke med dere feks torsdag klokka sju?Ja, du kan melde at du er interessert, og se5 tar vi kontakt. Send en mail om hva du er mest interessert i og gjerne noen ord om deg selv. Vi (Folkeakademiet) inviterer til ff8rste mf8te og siden avtaler gruppa selv hvor de skal mf8tes og ne5r. Denne tenketanken har mf8ttest i Stavanger, men mf8tested avhenger av hvor medlemmene bor. Mf8testedet er enten en kafe9 eller et annet lokale som deltakerne avtaler. Eller blir det arrangert tenkesamlinger?Til hf8sten skal vi invitere til en eller flere samlinger som skal ve6re e5pne, slik at flere kan delta. Da starter ogse5 nye tenketanker. Er det ett tema eller flere du er spesielt opptatt av? Vi er sve6rt glade for e5 fe5 forslag til hvilke tema vi skal ta opp og til folk vi kan invitere til e5 delta. Det er heller ingenting i veien for e5 starte en tenketank til med samme tema som vi har hatt.Til slutt i denne laaange kommentaren vil jeg si litt om bakgrunnen for tenketankene og hvorfor formen i alle fall forelf8pig er slik den er. For det ff8rste: Vi mener at en tenketank er en friere form der dialog og samtale er i fokus. Ved e5 samtale kan vi finne ut av problemer vi ste5r overfor, og kanskje finne andre lf8sninger enn ne5r det er debattmf8ter og diskusjoner. Der er man ofte mest opptatt av e5 sle5 motstanderens argumenter til jorda. Den som blir med i en tenketank, fe5r tid til e5 lytte til det de andre sier og fe5r anledning til e5 si hva han/hun mener uten e5 me5tte sloss om e5 fe5 ordet.Ne5r vi velger tema, blir det ofte et omfattende tema. Det er fordi at tenketankens medlemmer skal ve6re med e5 bestemme hva de selv syns er viktig e5 diskutere innenfor teemat. He5per at du fikk svar pe5 det du lurte pe5 og som sagt, ta gjerne kontakt.

  2. Hei Tenketank hf8res veldig sennnpede og inspirerende ut! Men jeg finner ikke ut hvordan det virker? Er det de fire medlemmene som tenker? Tenker dere hver for seg eller sammen? Er det slik at hvis jeg melder interesse, se5 kan jeg tenke med dere feks torsdag klokka sju? Eller ?? Eller blir det arrangert tenkesamlinger? Vil gjerne vite

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *